Knjigovodstvene usluge

 • Dnevnik knjiženja i glavna knjiga 
 • Obrtničke knjige (knjiga KPI, KP, PO-SD)
 • Usluge obračuna plaća i naknada plaća, honorara i dr. ugovora
 • Kadrovska evidencija
 • Prijava i odjava radnika
 • Obračun putnih naloga
 • Obračun poreza na potrošnju,trošarina, te svih drugih
 • Evidencija trajne imovine i obračun amortizacije
 • Izrada izvještaja za potrebe poslovnih banaka
 • Ispunjavanje naloga za plaćanje i plaćanje putem e-bankarstva
 • Predaja obrazaca internetom
 • Preuzimanje dokumentacije
 • Devizno knjigovodstvo
 • Obračun kamata
 • Blagajničko poslovanje
 • Izrada računa i dostavljanje Vašim poslovnim partnerima
 • Završni račun – PD obrazac, GFI-POD, te priprema bilješki i odluka
 • Obračun prodaje
 • Robno materijalno knjigovodstvo
 • Obračun proizvodnje
 • Zastupanje kod poreznog nadzora
 • Prijedlozi poboljšanja i kontinuirano praćenje  poslovanja